TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Nguyễn Trần
 • 2 Phúc Gaming
 • 3 Lâm Mang
NICK LIÊN QUÂN THỬ VẬN MAY 9K
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2236 -

Acc LQ #2236 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 68
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 68
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2235 -

Acc LQ #2235 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 89
220,000CARD 176,000ATM
 • Bậc Ngọc: 89
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 32

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2234 -

Acc LQ #2234 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
500,000CARD 400,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2233 -

Acc LQ #2233 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 86
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 86
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2229 -

Acc LQ #2229 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 75
440,000CARD 352,000ATM
 • Bậc Ngọc: 75
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 33

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2228 -

Acc LQ #2228 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 54
70,000CARD 56,000ATM
 • Bậc Ngọc: 54
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 15

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2225 -

Acc LQ #2225 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 21
 • Bảng Ngọc: 72
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 21
 • Tướng: 22

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #2224 -

Acc LQ #2224 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 90
220,000CARD 176,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 32
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #ACC TRANG THONG TIN DOI DUOC MAT KHAU
 -

Acc LQ #2220 -

Acc LQ #2220 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 82
2,147,483,647CARD 1,717,986,918ATM
 • Bậc Ngọc: 82
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 29

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #ACC TRANG THONG TIN DOI DUOC MAT KHAU
 -

Acc LQ #2219 -

Acc LQ #2219 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
2,147,483,647CARD 1,717,986,918ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 31
 • Tướng: 29

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #1160 -

Acc LQ #1160 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 54
 • Bảng Ngọc: 90
800,000CARD 640,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 54
 • Tướng: 46

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #1157 -

Acc LQ #1157 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 81
170,000CARD 136,000ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #1153 -

Acc LQ #1153 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 57
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 57
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 16

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #1148 -

Acc LQ #1148 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 0
350,000CARD 280,000ATM
 • Bậc Ngọc: 0
 • Trang Phục: 25
 • Tướng: 40

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #1147 -

Acc LQ #1147 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 72
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 28
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #790 -

Acc LQ #790 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 6
 • Bảng Ngọc: 56
70,000CARD 56,000ATM
 • Bậc Ngọc: 56
 • Trang Phục: 6
 • Tướng: 15

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #783 -

Acc LQ #783 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 66
250,000CARD 200,000ATM
 • Bậc Ngọc: 66
 • Trang Phục: 26
 • Tướng: 34

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #572 -

Acc LQ #572 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 79
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 79
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #567 -

Acc LQ #567 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 51
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
700,000CARD 560,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 35
 • Tướng: 51

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #561 -

Acc LQ #561 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 90
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 29

MUA NGAY