TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Phan Duy Phong
 • 2 Người Lạ
 • 3 Thành Trương
NICK LIÊN QUÂN THỬ VẬN MAY 9K
-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44550 -

Acc LQ #44550 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 5
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 5

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44549 -

Acc LQ #44549 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 7
550,000CARD 440,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 7

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44544 -

Acc LQ #44544 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 6
700,000CARD 560,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 6

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44543 -

Acc LQ #44543 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 4
700,000CARD 560,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 4

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44541 -

Acc LQ #44541 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 3
300,000CARD 240,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44539 -

Acc LQ #44539 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 5
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 5

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44538 -

Acc LQ #44538 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 4
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 4

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44537 -

Acc LQ #44537 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 2
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44536 -

Acc LQ #44536 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 2
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44535 -

Acc LQ #44535 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 4
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 29
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 4

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44534 -

Acc LQ #44534 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 4
700,000CARD 560,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 4

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44532 -

Acc LQ #44532 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 5
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 5

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44531 -

Acc LQ #44531 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 2
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44530 -

Acc LQ #44530 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 4
240,000CARD 192,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 4

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44529 -

Acc LQ #44529 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 7
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 7

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44528 -

Acc LQ #44528 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 3
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44527 -

Acc LQ #44527 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 3
500,000CARD 400,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 39
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44526 -

Acc LQ #44526 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 4
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 4

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44524 -

Acc LQ #44524 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 3
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44523 -

Acc LQ #44523 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 4
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 32
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 4

MUA NGAY