TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Nguyễn Trần
 • 2 Phúc Gaming
 • 3 Lâm Mang
NICK LIÊN QUÂN THỬ VẬN MAY 9K
-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #549 -

Acc LQ #549 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 16
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
70,000CARD 56,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 16

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #545 -

Acc LQ #545 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 55
70,000CARD 56,000ATM
 • Bậc Ngọc: 55
 • Trang Phục: 5
 • Tướng: 21

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #544 -

Acc LQ #544 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 51
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 51
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 15

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #540 -

Acc LQ #540 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 65
100,000CARD 80,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 10
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #536 -

Acc LQ #536 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 69
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 16
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #535 -

Acc LQ #535 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 72
90,000CARD 72,000ATM
 • Bậc Ngọc: 72
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #532 -

Acc LQ #532 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #531 -

Acc LQ #531 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 88
150,000CARD 120,000ATM
 • Bậc Ngọc: 88
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 31

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #530 -

Acc LQ #530 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 13
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 69
20,000CARD 16,000ATM
 • Bậc Ngọc: 69
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 13

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #529 -

Acc LQ #529 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 64
170,000CARD 136,000ATM
 • Bậc Ngọc: 64
 • Trang Phục: 22
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #524 -

Acc LQ #524 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 90
300,000CARD 240,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 23
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #521 -

Acc LQ #521 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 70
220,000CARD 176,000ATM
 • Bậc Ngọc: 70
 • Trang Phục: 27
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #519 -

Acc LQ #519 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 65
200,000CARD 160,000ATM
 • Bậc Ngọc: 65
 • Trang Phục: 20
 • Tướng: 35

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #518 -

Acc LQ #518 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 90
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 18
 • Tướng: 26

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #517 -

Acc LQ #517 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 67
90,000CARD 72,000ATM
 • Bậc Ngọc: 67
 • Trang Phục: 19
 • Tướng: 20

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #510 -

Acc LQ #510 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 81
170,000CARD 136,000ATM
 • Bậc Ngọc: 81
 • Trang Phục: 15
 • Tướng: 30

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #507 -

Acc LQ #507 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 90
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 14
 • Tướng: 23

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #506 -

Acc LQ #506 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 61
140,000CARD 112,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 24
 • Tướng: 28

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #501 -

Acc LQ #501 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 14
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 61
60,000CARD 48,000ATM
 • Bậc Ngọc: 61
 • Trang Phục: 7
 • Tướng: 14

MUA NGAY

-20%

Acc LQ # -

Acc LQ #500 -

Acc LQ #500 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 90
120,000CARD 96,000ATM
 • Bậc Ngọc: 90
 • Trang Phục: 17
 • Tướng: 22

MUA NGAY