TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Phan Duy Phong
 • 2 Người Lạ
 • 3 Thành Trương
NICK LIÊN QUÂN THỬ VẬN MAY 9K
-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44521 -

Acc LQ #44521 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 3
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 13
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44520 -

Acc LQ #44520 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 3
800,000CARD 640,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 50
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44519 -

Acc LQ #44519 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 4
240,000CARD 192,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 4

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44518 -

Acc LQ #44518 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 4
170,000CARD 136,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 4

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44517 -

Acc LQ #44517 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 2
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44516 -

Acc LQ #44516 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 3
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 30
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44515 -

Acc LQ #44515 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 6
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 6

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44514 -

Acc LQ #44514 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 7
240,000CARD 192,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 7

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44513 -

Acc LQ #44513 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 4
270,000CARD 216,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 4

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44512 -

Acc LQ #44512 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 3
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44511 -

Acc LQ #44511 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 2
240,000CARD 192,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44510 -

Acc LQ #44510 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 3
300,000CARD 240,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 31
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44509 -

Acc LQ #44509 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 2
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44508 -

Acc LQ #44508 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 6
270,000CARD 216,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 6

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44507 -

Acc LQ #44507 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 2
300,000CARD 240,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44506 -

Acc LQ #44506 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 2
170,000CARD 136,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 15
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44505 -

Acc LQ #44505 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 5
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 5

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44504 -

Acc LQ #44504 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 3
170,000CARD 136,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44503 -

Acc LQ #44503 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 5
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 5

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44502 -

Acc LQ #44502 -

 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 7
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: K.Cương
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 7

MUA NGAY