TOP NẠP THẺ THÁNG

 • 1 Phan Duy Phong
 • 2 Người Lạ
 • 3 Thành Trương
NICK LIÊN QUÂN THỬ VẬN MAY 9K
-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44500 -

Acc LQ #44500 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 2
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44498 -

Acc LQ #44498 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 2
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 21
 • Trang Phục: 18
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44497 -

Acc LQ #44497 -

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 2
150,000CARD 120,000ATM
 • Rank: Đồng
 • Tướng: 12
 • Trang Phục: 4
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44496 -

Acc LQ #44496 -

 • Rank: Đồng
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 2
150,000CARD 120,000ATM
 • Rank: Đồng
 • Tướng: 17
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44494 -

Acc LQ #44494 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 3
120,000CARD 96,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 15
 • Trang Phục: 9
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44486 -

Acc LQ #44486 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 2
150,000CARD 120,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44484 -

Acc LQ #44484 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 2
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 37
 • Trang Phục: 20
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44483 -

Acc LQ #44483 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 5
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 27
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 5

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44482 -

Acc LQ #44482 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 5
170,000CARD 136,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 20
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 5

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44481 -

Acc LQ #44481 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 6
270,000CARD 216,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 34
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 6

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44480 -

Acc LQ #44480 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 7
270,000CARD 216,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 7

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44479 -

Acc LQ #44479 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 10
250,000CARD 200,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 25
 • Bảng Ngọc: 10

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44478 -

Acc LQ #44478 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 2
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 16
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44477 -

Acc LQ #44477 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 2
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 14
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44476 -

Acc LQ #44476 -

 • Rank: Bạc
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 2
120,000CARD 96,000ATM
 • Rank: Bạc
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 10
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44475 -

Acc LQ #44475 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 2
200,000CARD 160,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 25
 • Trang Phục: 19
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44474 -

Acc LQ #44474 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 2
220,000CARD 176,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 24
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 2

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44473 -

Acc LQ #44473 -

 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 10
600,000CARD 480,000ATM
 • Rank: B.Kim
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 10

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44471 -

Acc LQ #44471 -

 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 6
370,000CARD 296,000ATM
 • Rank: C.Thủ
 • Tướng: 28
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 6

MUA NGAY

-20%

Acc LQ #Acc nhiều tướng ngon, skin ngon
 -

Acc LQ #44470 -

Acc LQ #44470 -

 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 3
150,000CARD 120,000ATM
 • Rank: Vàng
 • Tướng: 19
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 3

MUA NGAY